छुटेका सबै क्षयरोगका बिरामीलाई खोजौ, उपचार गरी निको पारौ ।

NTP reporting template 2071-72

NTP reporting template 2071-72 click the link to download.